sklep internetowy

Polityka prywatności i dotycząca wykorzystania cookies

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Seriwsu dostępnego pod adresem internetowym: www.rolmarket.com. Dokument określa również zasady stosowania plików Cookies. 
Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.
 
I. Definicje
 1. Administrator – Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO, jest Rolmarket Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Bodzanowie (09-470), Cieśle 47, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000647223, NIP: 7743231396, REGON: 365883198, telefon kontaktowy: +48 24 260 74 00, poczta elektroniczna: sklep@rolmarket.pl. 
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.rolmarket.com.
 4. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 5. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Postanowienia ogólne

 

1. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem i nie są one udostępniane ani sprzedawane osobom trzecim.
2. Użytkownik ma prawo zwrócić się do Administratora celem uzyskania wyczerpujących informacji, w jaki sposób wykorzystywane są jego dane osobowe. 
3. Administrator oświadcza, że w celu zabezpieczenia danych przed dostępem do nich osób nieupoważnionych lub ochroną przed ich nieupoważnionym wykorzystaniem, wszystkie zbierane dane są chronione z użyciem racjonalnych środków technicznych, organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa. 

 

III. Gromadzenie, pozyskiwanie i cel zbierania danych osobowych

 

1. Dane osobowe Użytkowników korzystających z Serwisu przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkowników, po zapoznaniu się i zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu (w tym celu Klient zaznacza odpowiednie checkboxy znajdujące się na stronie Serwisu, kierując się komunikatami, które pojawiają się na jego stronie).

2. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.

3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do prawidłowej realizacji usługi i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Serwisu danych w następujących celach:

a) kontaktowania się z Użytkownikami w celu odpowiedzi na pytania i kwestie zawarte w Formularzu kontaktowym znajdującym się w Serwisie,

b) dostosowywania oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Serwisu, 

c) przeprowadzenia konkursów, zwłaszcza wyłonienia zwycięzców konkursu oraz przekazania nagród.

4. Administrator jest uprawniony wyłącznie do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Serwisie danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.

5. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Użytkowników: 
a) adres poczty elektronicznej (adres e-mail), 
b) imię i nazwisko, 
e) adres dostawy nagród (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), 
g) numer telefonu.

6. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne i jednocześnie niezbędne do realizacji usług.

 

IV. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
V. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  1. Konfiguracji serwisu
   • i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   • ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   • iii) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
   • iv) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
   • v) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  2. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
   • i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
   • ii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
  3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
   • i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  4. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
   • i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  5. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w następujących celach:
  1. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   • i) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  2. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
   • i) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  3. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
   • i) Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  4. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

    

   • i) twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
   • ii) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   • iii) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

   2. Administrator może umożliwić gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronie internetowej Sklepu internetowego podmiotom zewnętrznym, np. dostawcom reklam czy też dostawcom rozwiązań analitycznych. Dane, które są zgromadzone w ten sposób podlegają postanowieniem Politykom prywatności, które są opracowane przez te podmioty.

    

   3. Wiedza o aktywności użytkowników na Stronie Sklepu i innych stronach z wykorzystaniem plików Cookies umożliwia także prowadzenie analiz statystycznych i rynkowych.

VI. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 2.  

  Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

  3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

  4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

  5. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”: to Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera, Bing, Safari.

   

  VII. Postanowienia końcowe

1. Administrator ma prawo i ustawowy obowiązek do przekazania wybranych lub wszystkich informacji dotyczących Użytkowników Serwisu organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
2. Użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, gromadzonych przez Administratora. Prawo obejmujące możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, a także zaprzestania przetwarzania danych osobowych Użytkownika, jak również prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Użytkownik taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny.
3. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora danych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
4. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez Administratora może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, bądź ich poważnym ograniczeniem. 
5. Administrator oświadcza, że nie powierza przetwarzania danych oraz nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników bez zgody zainteresowanych podmiotom, które nie są powiązane, chyba że zachodzą poniższe okoliczności:
a) Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystania danych osobowych, które są przetwarzane w imieniu Użytkowników, a wszystkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności Sklepu internetowego,
6. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celu odpowiedzi na pytanie, poprzez zaakceptowanie oświadczeń zawartych w interaktywnym Formularzu kontaktowym dostępnym na stronie Serwisu.
7. Administrator zobowiązuje się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.

 

Poznaj nasze marki własne
Certyfikaty
i wyróżnienia
Rolmarket.pl po raz kolejny zajął 1. miejsce w rankingu najlepszych e-sklepów Opineo.

Rolmarket.pl po raz kolejny zajął 1. miejsce w rankingu najlepszych e-sklepów Opineo.

Rolmarket.pl zajął pierwsze miejsce w prestiżowym programie Konsumencki Lider Jakości 2021.

Rolmarket.pl zajął pierwsze miejsce w prestiżowym programie Konsumencki Lider Jakości 2021.

Rolmarket.pl ponownie otrzymał tytuł Super Marka 2019 oraz specjalne godło Marka Dekady.

Rolmarket.pl ponownie otrzymał tytuł Super Marka 2019 oraz specjalne godło Marka Dekady.

Rolmarket.pl po raz 5. znalazł się w gronie najprężniej rozwijających się firm e-commerce w kraju.

Rolmarket.pl po raz 5. znalazł się w gronie najprężniej rozwijających się firm e-commerce w kraju.

Rolmarket został Wicemistrzem Krajowym w kategorii

Rolmarket został Wicemistrzem Krajowym w kategorii "Firma" w prestiżowym konkursie AgroLiga 2016.

ikona Wspieramy piłkarzy nożnych Wisły Płock od 2013 r.